logo

Salgsbetingelser

§ 1 Grundgebyr

Auktionshuset A/S (herefter benævnt Auktionshuset) beregner et grundgebyr for hvert enkelt katalognummer. Grundgebyret bidrager til de faste omkostninger, som Auktionshuset afholder til indskrivning, foto, forsikring, katalog og internet, uanset om katalognummeret sælges eller ej. For katalognumre, som ikke udbydes i specialkategorier, udgør grundgebyret kr. 180 per katalognummer.

§ 2 Auktionssalær

Ved salg på auktion beregnes et auktionssalær på 20% af hammerslaget for effekter, der vurderes til kr. 2.000 og derunder og 16,25% for effekter, der vurderes til over kr. 2.000. Ovennævnte er inklusive eventuelle afgifter til staten. Auktionssalæret udgør det honorar, som Auktionshuset beregner sig for at få et katalognummer solgt. Sælges et katalognummer ikke, opkræver Auktionshuset intet salær, men alene grundgebyr, jf. § 1. I auktionssalæret er ikke inkluderet transport (i.e. afhentning) af de indleverede effekter, og medmindre andet er aftalt, er omkostninger forbundet hermed for sælgers regning.

§ 3 Vurdering og katalogisering

Vurderingen er udtryk for den værdi, som Auktionshuset på vurderingstidspunktet skønner, at katalognummeret har ved salg på auktion. Vurderingen er sat ud fra den aktuelle efterspørgsel og under hensyntagen til omstændigheder, som måtte have indflydelse på vurderingen, herunder effekternes stand, proveniens m.v.

Det er Auktionshusets opgave at sælge det indleverede til højeste bud. Beskrivelsen af katalognummeret udarbejdes efter bedste evne og i overensstemmelse med den gældende viden blandt sagkyndige på tidspunktet for katalogisering.

Skulle det efter auktionssalget erkendes, at det solgte er en forfalskning, eller at beskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl, er der ifølge købskonditionerne givet køberen ret til at annullere auktionskøbet og få købesummen refunderet. I så fald er sælger forpligtet til straks ved påkrav at tilbagebetale det afregnede provenu til Auktionshuset, og Auktionshuset er berettiget til at tilbageholde eventuelt ikke afregnet provenu, til eventuel tvist er afklaret.

§ 4 Rettigheder og pligter

Sælger indestår for at besidde ejendomsret og rådighedsret over det indleverede, og at det indleverede i enhver henseende er frit og ubehæftet. Sælger skal meddele Auktionshuset enhver oplysning, denne måtte besidde om det indleverede med henblik på korrekt beskrivelse af katalognummeret. For effekter med skønnet samlet hammerslagspris på 15.000 € eller derover, eller faktisk opnået hammerslagspris på 15.000 € eller derover, er Auktionshuset i henhold til gældende lovgivning forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om sælgeren. Identitetsoplysningerne skal omfatte navn, adresse og CPR-nr. Oplysningerne vil blive opbevaret af Auktionshuset i 5 år fra datoen for afregning af auktionsprovenuet. Sælger giver Auktionshuset ret til at afbilde det indleverede og anvende det afbildede i kataloger, på Auktionshusets hjemmeside og i andre sammenhænge, uden at der af Auktionshuset skal betales vederlag herfor.

Visse effekter er omfattet af Washingtonkonventionen, der har til formål at regulere handel med truede dyre- og plantearter. Ved indlevering af sådanne effekter accepteres det, at Auktionshuset på sælgers vegne indhenter de fornødne tilladelser hos de danske myndigheder forinden auktionen. Sælger modtager inden eftersynet en beskrivelse og en vurdering af det indleverede. Er disse oplysninger ikke i overensstemmelse med sælgers opfattelse, skal sælger hurtigst muligt og inden eftersynets start give Auktionshuset meddelelse herom. Overholder sælger ikke denne pligt, har Auktionshuset ret til at gennemføre salget i henhold til den anførte beskrivelse og vurdering.

Auktionshuset kan sælge indleverede effekter uden hensyntagen til eventuelt aftalt minimumspris, hvis Auktionshuset har et forfaldent tilgodehavende hos sælger.

§ 5 Forsikring

Alt indleveret til auktion er forsikret mod brand, vandskade, tyveri samt total beskadigelse til den på kvitteringen anførte laveste vurdering. Er det indleverede optaget i et auktionskatalog eller præsenteret på Auktionshusets hjemmeside, er det den her anførte laveste vurdering, der gælder. Effekter, som indleveres til vurdering og undersøgelse, er forsikret til den af Auktionshuset fastsatte vurderingspris. Forsikringen omfatter ikke skader på rammer og stuk eller ridser og slid, eller tab af mindre genstande, såsom nøgler, lister og beslag m.v., og Auktionshuset kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Forsikring under transport er, med mindre andet er aftalt, for sælger regning og risiko.

§ 6 Afregning

Afregning vil blive fremsendt til sælger senest månedsdagen efter auktionens sidste dag på betingelse af, at køber har betalt købesummen. Auktionshuset er berettiget til at annullere handlen, såfremt køber ikke har betalt rettidigt i henhold til Auktionshusets købskonditioner. Det påpeges, at der ifølge lovgivningen er givet ikke-erhvervsmæssige købere 14 dages fortrydelsesret på net-auktioner. Benyttes denne ret, er sælger forpligtet til straks ved påkrav at tilbagebetale det eventuelt afregnede provenu til Auktionshuset.

Såfremt Auktionshuset har et forfaldent tilgodehavende hos sælger eller har afholdt udlæg til transport eller andet for sælger, modregnes dette i afregningen.

Sælger kan i samråd med Auktionshuset aftale en minimumspris. Hvis Auktionshuset giver hammerslag under den med sælger særligt aftalte minimumspris, forpligter Auktionshuset sig til at afregne, som om den aftalte minimumspris var opnået, og sælger betaler auktionssalær heraf. På sælgers vegne kan Auktionshuset på begæring af en køber senere på auktion udbyde usolgte katalognumre, der endnu ikke er udleverede, medmindre andet er aftalt.

Auktionshuset informerer sælger efter auktionen om solgte og usolgte katalognumre. Er et katalognummer usolgt, skal sælger inden otte dage efter auktionens afslutning træffe aftale med Auktionshuset om, hvorvidt katalognummeret skal udbydes igen med reduceret vurdering, eller om katalognummeret vil blive afhentet. Afhentning skal være foretaget senest 14 dage efter Auktionshusets meddelelse herom til sælger. Uafhentede effekter vil herefter blive bortskaffet.

§ 7 Momsregler

Alt sælges i brugtmoms, hvor dette er muligt, jf. gældende lovgivning. Salg i fuldmoms sker på begæring af sælger, eller hvor brugtmoms ikke kan anvendes. Salg i fuldmoms angives med en stjerne*. Ved salg i fuldmoms vil danske momsregistrerede virksomheder få moms tillagt afregningen.

§ 8 Fortrydelse

Når aftale om salg på auktion er truffet, kan et katalognummer kun under ganske særlige omstændigheder trækkes tilbage og da kun mod betaling af den samlede salærindtægt, som Auktionshuset ville have opnået ved salg af det indleverede til den i auktionskataloget eller på Auktionshusets hjemmeside anførte laveste vurdering.

§ 9 Tvist

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne i anledning af indlevering og salg m.v. af et katalognummer, skal afgøres efter dansk ret. Det er et aftalt vilkår, at Københavns Byret skal være værneting for afgørelse af tvister mellem sælger og Auktionshuset.

AUKTIONSHUSET A/S • Ved Klædebo 17 • DK-2970 Hørsholm • Telefon +45 4576 7080
Copyright © 2021 AUKTIONSHUSET. Alle rettigheder reserveret.

Om cookies

facebook
Følg os på Facebook
         instagram
Følg os på Instagram